13 Stycznia 2022

Ogłoszenie

Zarząd spółki Software Mansion S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisana pod numerem KRS: 0000961952 (“Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 10 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 lutego 2023 r., na godz. 15:00, w siedzibie Spółki, w Krakowie, przy ul. Zabłocie 43B, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.

  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

  4. Przyjęcie porządku obrad.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji, wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A i B oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu walnego zgromadzenia Spółki.

  7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej Spółki.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej Spółki.

  9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje zgodnie z art. 406 KSH, tj. w Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.